Tag: Education Ministar

O/L பரீட்சையில் 6000 மாணவர்கள் ஒரு பாடத்திலும் சித்தியடையவில்லை – கல்வி அமைச்சர்

அண்மையில் வெளியாகிய க.பொ.சாதரண தரப் பரீட்சையில் 6000 க்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள் ஒரு பாடத்திலும் சித்தியடையவில்லை. இதுக்கு யார் பொறுப்பு என கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரமேஜயந்த ...

Read more